Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:8

New American Standard Version
Hebrews 9:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Holy Spirit {is} signifying this, that the way into the holy place has not yet been disclosed while the outer tabernacle is still standing,
NA26 – τοῦτο δηλοῦντος (5723) τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, μήπω πεφανερῶσθαι (5771) τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης (5723) στάσιν,
WH – τουτο δηλουντος (5723) του πνευματος του αγιου μηπω πεφανερωσθαι (5771) την των αγιων οδον ετι της πρωτης σκηνης εχουσης (5723) στασιν
PES – ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܘܕ݁ܥܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝܰܬ݂ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܟ݁ܡܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܠܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile