Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:23

New American Standard Version
Hebrews 9:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore it was necessary for the copies of the things in the heavens to be cleansed with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.
NA26 – Ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι, (5745) αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας.
WH – αναγκη ουν τα μεν υποδειγματα των εν τοις ουρανοις τουτοις καθαριζεσθαι (5745) αυτα δε τα επουρανια κρειττοσιν θυσιαις παρα ταυτας
PES – ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܗ݈ܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܡܰܝܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܒ݂ܚܶܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile