Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:22

New American Standard Version
Hebrews 9:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And according to the Law, {one may} almost {say,} all things are cleansed with blood, and without shedding of blood there is no forgiveness.
NA26 – καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται (5743) κατὰ τὸν νόμον, καὶ χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται (5736) ἄφεσις.
WH – και σχεδον εν αιματι παντα καθαριζεται (5743) κατα τον νομον και χωρις αιματεκχυσιας ου γινεται (5736) αφεσις
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܗ݈ܘ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܶܐ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܫܽܘܦ݁ܳܥ ܕ݁ܡܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile