Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:2,6

New American Standard Version
Hebrews 9:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For there was a tabernacle prepared, the outer one, in which {were} the lampstand and the table and the sacred bread; this is called the holy place.
NA26 – σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη (5681) πρώτη ἐν τε λυχνία καὶ τράπεζα καὶ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται (5743) Ἅγια·
WH – σκηνη γαρ κατεσκευασθη (5681) η πρωτη εν η η τε λυχνια και η τραπεζα και η προθεσις των αρτων ητις λεγεται (5743) αγια
PES – ܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܥܒ݂ܶܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܡܢܳܪܬ݁ܳܐ ܘܦ݂ܳܬ݂ܽܘܪܳܐ ܘܰܠܚܶܡ ܐܰܦ݁ܶܐ ܘܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 9:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when these things have been so prepared, the priests are continually entering the outer tabernacle performing the divine worship,
NA26 – Τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων, (5772) εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν (5748) οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, (5723)
WH – τουτων δε ουτως κατεσκευασμενων (5772) εις μεν την πρωτην σκηνην δια παντος εισιασιν (5719) οι ιερεις τας λατρειας επιτελουντες (5723)
PES – ܘܰܠܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܒ݁ܰܪܳܝܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܘܰܡܫܰܠܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile