Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:19

New American Standard Version
Hebrews 9:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For when every commandment had been spoken by Moses to all the people according to the Law, he took the blood of the calves and the goats, with water and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book itself and all the people,
NA26 – λαληθείσης (5685) γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν νόμον ὑπὸ Μωϋσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν (5631) τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τῶν τράγων μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐρράντισεν,
WH – λαληθεισης (5685) γαρ πασης εντολης κατα τον νομον υπο μωυσεως παντι τω λαω λαβων (5631) το αιμα των μοσχων [ και των τραγων | [και των τραγων] ] μετα υδατος και εριου κοκκινου και υσσωπου αυτο τε το βιβλιον και παντα τον λαον [ | ]
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܦ݁ܩܶܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܥܓ݂ܶܠܬ݁ܳܐ ܘܡܰܝܳܐ ܒ݁ܥܰܡܪܳܐ ܕ݁ܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܙܽܘܦ݁ܳܐ ܘܪܰܣ ܥܰܠ ܣܶܦ݂ܪܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile