Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:13

New American Standard Version
Hebrews 9:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkling those who have been defiled sanctify for the cleansing of the flesh,
NA26 – εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα (5723) τοὺς κεκοινωμένους (5772) ἁγιάζει (5719) πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα,
WH – ει γαρ το αιμα τραγων και ταυρων και σποδος δαμαλεως ραντιζουσα (5723) τους κεκοινωμενους (5772) αγιαζει (5719) προς την της σαρκος καθαροτητα
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܨܺܦ݂ܪܳܝܶܐ ܘܰܕ݂ܥܶܓ݂ܠܶܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܕ݁ܰܥܓ݂ܶܠܬ݁ܳܐ ܡܶܬ݂ܪܣܶܣ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܛܰܡܺܐܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܰܡܩܰܕ݁ܶܫ ܠܗܽܘܢ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܳܝܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile