Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 8:11

New American Standard Version
Hebrews 8:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" , , , ' Lord,' , .
NA26 – καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων, (5723) Γνῶθι (5628) τὸν κύριον, ὅτι πάντες εἰδήσουσίν (5692) με ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν.
WH – και ου μη διδαξωσιν (5661) εκαστος τον πολιτην αυτου και εκαστος τον αδελφον αυτου λεγων (5723) γνωθι (5628) τον κυριον οτι παντες ειδησουσιν (5692) με απο μικρου εως μεγαλου αυτων
PES – ܘܠܳܐ ܢܰܠܶܦ݂ ܐ݈ܢܳܫ ܠܒ݂ܰܪ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕ݁ܕ݂ܰܥ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܢܶܕ݁ܥܽܘܢܳܢܝ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܗܽܘܢ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܩܰܫܺܝܫܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile