Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:6

New American Standard Version
Hebrews 7:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the one whose genealogy is not traced from them collected a tenth from Abraham and blessed the one who had the promises.
NA26 – δὲ μὴ γενεαλογούμενος (5746) ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκεν (5758) Ἀβραάμ, καὶ τὸν ἔχοντα (5723) τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν. (5758)
WH – ο δε μη γενεαλογουμενος (5746) εξ αυτων δεδεκατωκεν (5758) αβρααμ και τον εχοντα (5723) τας επαγγελιας ευλογηκεν (5758)
PES – ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܫܰܪܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܫܩܰܠ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܒ݂ܰܪܟ݂ܶܗ ܠܗܰܘ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile