Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:4

New American Standard Version
Hebrews 7:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now observe how great this man was to whom Abraham, the patriarch, gave a tenth of the choicest spoils.
NA26 – Θεωρεῖτε (5719) δὲ πηλίκος οὗτος καὶ δεκάτην Ἀβραὰμ ἔδωκεν (5656) ἐκ τῶν ἀκροθινίων πατριάρχης.
WH – θεωρειτε (5720) δε πηλικος ουτος ω [ | [και] ] δεκατην αβρααμ εδωκεν (5656) εκ των ακροθινιων ο πατριαρχης
PES – ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܡܳܐ ܪܰܒ݂ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܪܺܝܫ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܕ݁ܪܺܫܝܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile