Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:18

New American Standard Version
Hebrews 7:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For, on the one hand, there is a setting aside of a former commandment because of its weakness and uselessness
NA26 – ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται (5736) προαγούσης (5723) ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές,
WH – αθετησις μεν γαρ γινεται (5736) προαγουσης (5723) εντολης δια το αυτης ασθενες και ανωφελες
PES – ܫܽܘܚܠܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܠܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܶܗ ܘܰܕ݂ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile