Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:17

New American Standard Version
Hebrews 7:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it is attested {of Him,} "" ."
NA26 – μαρτυρεῖται (5743) γὰρ ὅτι Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ.
WH – μαρτυρειται (5743) γαρ οτι συ ιερευς εις τον αιωνα κατα την ταξιν μελχισεδεκ
PES – ܡܰܣܗܶܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile