Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:11

New American Standard Version
Hebrews 7:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now if perfection was through the Levitical priesthood (for on the basis of it the people received the Law), what further need {was there} for another priest to arise according to the order of Melchizedek, and not be designated according to the order of Aaron?
NA26 – Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευιτικῆς ἱερωσύνης ἦν, (5713) λαὸς γὰρ ἐπ αὐτῆς νενομοθέτηται, (5769) τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ ἕτερον ἀνίστασθαι (5733) ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι; (5745)
WH – ει μεν ουν τελειωσις δια της λευιτικης ιερωσυνης ην (5707) ο λαος γαρ επ αυτης νενομοθετηται (5769) τις ετι χρεια κατα την ταξιν μελχισεδεκ ετερον ανιστασθαι (5733) ιερεα και ου κατα την ταξιν ααρων λεγεσθαι (5745)
PES – ܐܶܠܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܓ݁ܡܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܟ݁ܽܘܡܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܘܳܝܶܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܣܺܝܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܰܢܩܽܘܡ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܗܪܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile