Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 6:8

New American Standard Version
Hebrews 6:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but if it yields thorns and thistles, it is worthless and close to being cursed, and it ends up being burned.
NA26 – ἐκφέρουσα (5723) δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν.
WH – εκφερουσα (5723) δε ακανθας και τριβολους αδοκιμος και καταρας εγγυς ης το τελος εις καυσιν
PES – ܐܶܢ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܰܦ݁ܶܩ ܩܽܘܪܛܒ݁ܶܐ ܘܕ݂ܰܪܕ݁ܪܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܳܗ ܡܰܣܠܰܝܬ݁ܳܐ ܘܠܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܪܬ݂ܳܗ ܝܰܩܕ݁ܳܢܳܐ ܗܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile