Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 5:8

New American Standard Version
Hebrews 5:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Although He was a Son, He learned obedience from the things which He suffered.
NA26 – καίπερ ὢν υἱὸς ἔμαθεν (5627) ἀφ ὧν ἔπαθεν (5627) τὴν ὑπακοήν·
WH – καιπερ ων (5723) υιος εμαθεν (5627) αφ ων επαθεν (5627) την υπακοην
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܛܳܒ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܚܰܫܶܐ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܠ ܝܰܠܦ݁ܳܗ ܠܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile