Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 5:14

New American Standard Version
Hebrews 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern good and evil.
NA26 – τελείων δέ ἐστιν (5748) στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα (5772) ἐχόντων (5723) πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ.
WH – τελειων δε εστιν (5719) η στερεα τροφη των δια την εξιν τα αισθητηρια γεγυμνασμενα (5772) εχοντων (5723) προς διακρισιν καλου τε και κακου
PES – ܕ݁ܰܓ݂ܡܺܝܪܶܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܕ݂ܰܪܫܺܝܢ ܐܶܬ݂ܢܰܦ݁ܰܩܘ ܪܶܓ݂ܫܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܦ݂ܪܰܫ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile