Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 5:12

New American Standard Version
Hebrews 5:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food.
NA26 – καὶ γὰρ ὀφείλοντες (5723) εἶναι (5750) διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε (5719) τοῦ διδάσκειν (5721) ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ, καὶ γεγόνατε (5754) χρείαν ἔχοντες (5723) γάλακτος, καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς.
WH – και γαρ οφειλοντες (5723) ειναι (5721) διδασκαλοι δια τον χρονον παλιν χρειαν εχετε (5719) του διδασκειν (5721) υμας τινα τα στοιχεια της αρχης των λογιων του θεου και γεγονατε (5754) χρειαν εχοντες (5723) γαλακτος [ | [και] ] ου στερεας τροφης
PES – ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܦ݁ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܺܝܫ ܡܶܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܢܺܝܩܶܐ ܥܰܠ ܚܰܠܒ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile