Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 3:18

New American Standard Version
Hebrews 3:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And to whom did He swear that they would not enter His rest, but to those who were disobedient?
NA26 – τίσιν δὲ ὤμοσεν (5656) μὴ εἰσελεύσεσθαι (5696) εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς ἀπειθήσασιν; (5660)
WH – τισιν δε ωμοσεν (5656) μη εισελευσεσθαι (5696) εις την καταπαυσιν αυτου ει μη τοις απειθησασιν (5660)
PES – ܘܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܝܺܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܢܝܳܚܬ݁ܶܗ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile