Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:11

New American Standard Version
Hebrews 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For both He who sanctifies and those who are sanctified are all from one {Father;} for which reason He is not ashamed to call them brethren,
NA26 – τε γὰρ ἁγιάζων (5723) καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι (5746) ἐξ ἑνὸς πάντες· δι ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται (5736) ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, (5721)
WH – ο τε γαρ αγιαζων (5723) και οι αγιαζομενοι (5746) εξ ενος παντες δι ην αιτιαν ουκ επαισχυνεται (5736) αδελφους αυτους καλειν (5721)
PES – ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܫ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫܘ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܒ݁ܗܶܬ݂ ܕ݁ܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile