Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:10

New American Standard Version
Hebrews 2:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it was fitting for Him, for whom are all things, and through whom are all things, in bringing many sons to glory, to perfect the author of their salvation through sufferings.
NA26 – Ἔπρεπεν (5707) γὰρ αὐτῷ, δι ὃν τὰ πάντα καὶ δι οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα (5631) τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι. (5658)
WH – επρεπεν (5707) γαρ αυτω δι ον τα παντα και δι ου τα παντα πολλους υιους εις δοξαν αγαγοντα (5631) τον αρχηγον της σωτηριας αυτων δια παθηματων τελειωσαι (5658)
PES – ܝܳܐܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܗܰܘ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܘܟ݂ܽܠ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܘܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܰܥܶܠ ܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܠܪܺܝܫܳܐ ܕ݁ܚܰܝܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܚܰܫܶܗ ܢܶܓ݂ܡܪܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile