Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:1

New American Standard Version
Hebrews 2:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason we must pay much closer attention to what we have heard, so that we do not drift away {from it.}
NA26 – Διὰ τοῦτο δεῖ (5904) περισσοτέρως προσέχειν (5721) ἡμᾶς τοῖς ἀκουσθεῖσιν, (5685) μήποτε παραρυῶμεν. (5632)
WH – δια τουτο δει (5719) περισσοτερως προσεχειν (5721) ημας τοις ακουσθεισιν (5685) μηποτε παραρυωμεν (5652)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܫܡܰܥܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܦ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile