Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 13:4

New American Standard Version
Hebrews 13:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Marriage {is to be held} in honor among all, and the {marriage} bed {is to be} undefiled; for fornicators and adulterers God will judge.
NA26 – Τίμιος γάμος ἐν πᾶσιν καὶ κοίτη ἀμίαντος, πόρνους γὰρ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ (5692) θεός.
WH – τιμιος ο γαμος εν πασιν και η κοιτη αμιαντος πορνους γαρ και μοιχους κρινει (5692) ο θεος
PES – ܡܝܰܩܰܪ ܗ݈ܽܘ ܙܽܘܘܳܓ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܘܥܰܪܣܗܽܘܢ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܗ݈ܝ ܠܙܰܢܳܝܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܰܠܓ݂ܰܝܳܪܶܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile