Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 13:17

New American Standard Version
Hebrews 13:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Obey your leaders and submit {to them,} for they keep watch over your souls as those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you.
NA26 – Πείθεσθε (5732) τοῖς ἡγουμένοις (5740) ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, (5720) αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν (5719) ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες, (5694) ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν (5725) καὶ μὴ στενάζοντες, (5723) ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.
WH – πειθεσθε (5732) τοις ηγουμενοις (5740) υμων και υπεικετε (5720) αυτοι γαρ αγρυπνουσιν (5719) υπερ των ψυχων υμων ως λογον αποδωσοντες (5694) ινα μετα χαρας τουτο ποιωσιν (5725) και μη στεναζοντες (5723) αλυσιτελες γαρ υμιν τουτο
PES – ܐܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܘ ܠܰܡܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܶܐܫܬ݁ܰܡ݈ܥܘ ܠܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܫܳܗܪܺܝܢ ܚܠܳܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܬ݂ܶܢܚܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܳܩܚܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile