Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:6

New American Standard Version
Hebrews 12:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Lord , ."
NA26 – ὃν γὰρ ἀγαπᾷ (5719) κύριος παιδεύει, (5719) μαστιγοῖ (5719) δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. (5736)
WH – ον γαρ αγαπα (5719) κυριος παιδευει (5719) μαστιγοι (5719) δε παντα υιον ον παραδεχεται (5736)
PES – ܠܡܰܢ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܕ݂ܶܐ ܠܶܗ ܘܰܡܢܰܓ݁ܶܕ݂ ܠܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܽܘ ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile