Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:25

New American Standard Version
Hebrews 12:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – See to it that you do not refuse Him who is speaking. For if those did not escape when they refused him who warned {them} on earth, much less {will} we {escape} who turn away from Him who {warns} from heaven.
NA26 – Βλέπετε (5720) μὴ παραιτήσησθε (5667) τὸν λαλοῦντα· (5723) εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοι (5666) τὸν χρηματίζοντα, (5723) πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι· (5734)
WH – βλεπετε (5720) μη παραιτησησθε (5667) τον λαλουντα (5723) ει γαρ εκεινοι ουκ εξεφυγον (5627) επι γης παραιτησαμενοι (5666) τον χρηματιζοντα (5723) πολυ μαλλον ημεις οι τον απ ουρανων αποστρεφομενοι (5734)
PES – ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܰܐܠܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܨܺܝܘ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܶܐܠܘ ܡܶܢ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܚܢܰܢ ܐܶܢ ܢܶܫܬ݁ܶܐܠ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile