Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:14

New American Standard Version
Hebrews 12:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Pursue peace with all men, and the sanctification without which no one will see the Lord.
NA26 – Εἰρήνην διώκετε (5720) μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται (5695) τὸν κύριον,
WH – ειρηνην διωκετε (5720) μετα παντων και τον αγιασμον ου χωρις ουδεις οψεται (5695) τον κυριον
PES – ܗܰܪ݈ܛܘ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ܶܝܗ ܐ݈ܢܳܫ ܠܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile