Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:1

New American Standard Version
Hebrews 12:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us,
NA26 – Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες (5723) περικείμενον (5740) ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι (5642) πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι ὑπομονῆς τρέχωμεν (5725) τὸν προκείμενον (5740) ἡμῖν ἀγῶνα,
WH – τοιγαρουν και ημεις τοσουτον εχοντες (5723) περικειμενον (5740) ημιν νεφος μαρτυρων ογκον αποθεμενοι (5642) παντα και την ευπεριστατον αμαρτιαν δι υπομονης τρεχωμεν (5725) τον προκειμενον (5740) ημιν αγωνα
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܣܳܗܕ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܰܢ ܢܶܫܕ݁ܶܐ ܡܶܢܰܢ ܟ݁ܽܠ ܝܽܘܩܪܺܝܢ ܐܳܦ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܡܛܰܝܒ݂ܳܐ ܗ݈ܝ ܠܰܢ ܘܒ݂ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܪܗܛܺܝܘܗ݈ܝ ܠܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܣܺܝܡ ܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile