Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:38

New American Standard Version
Hebrews 11:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ({men} of whom the world was not worthy), wandering in deserts and mountains and caves and holes in the ground.
NA26 – ὧν οὐκ ἦν (5713) ἄξιος κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι (5746) καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς.
WH – ων ουκ ην (5707) αξιος ο κοσμος επι ερημιαις πλανωμενοι (5746) και ορεσιν και σπηλαιοις και ταις οπαις της γης
PES – ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܛܳܥܰܝܳܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܛܽܘܪܶܐ ܘܒ݂ܰܡܥܰܪܶܐ ܘܰܒ݂ܦ݂ܶܥܪܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile