Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:28

New American Standard Version
Hebrews 11:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith he kept the Passover and the sprinkling of the blood, so that he who destroyed the firstborn would not touch them.
NA26 – Πίστει πεποίηκεν (5758) τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόσχυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα μὴ ὀλοθρεύων (5723) τὰ πρωτότοκα θίγῃ (5632) αὐτῶν.
WH – πιστει πεποιηκεν (5758) το πασχα και την προσχυσιν του αιματος ινα μη ο ολοθρευων (5723) τα πρωτοτοκα θιγη (5632) αυτων
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܘܰܪܣܳܣ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܚܰܒ݁ܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܽܘܟ݂ܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile