Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:22

New American Standard Version
Hebrews 11:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith Joseph, when he was dying, made mention of the exodus of the sons of Israel, and gave orders concerning his bones.
NA26 – Πίστει Ἰωσὴφ τελευτῶν (5723) περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσεν, (5656) καὶ περὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο. (5662)
WH – πιστει ιωσηφ τελευτων (5723) περι της εξοδου των υιων ισραηλ εμνημονευσεν (5656) και περι των οστεων αυτου ενετειλατο (5662)
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܳܐܶܬ݂ ܥܶܗܰܕ݂ ܠܡܰܦ݁ܰܩܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܥܰܠ ܓ݁ܰܪܡܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile