Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:1

New American Standard Version
Hebrews 11:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now faith is the assurance of {things} hoped for, the conviction of things not seen.
NA26 – Ἔστιν (5748) δὲ πίστις ἐλπιζομένων (5746) ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. (5746)
WH – εστιν (5719) δε πιστις ελπιζομενων (5746) υποστασις πραγματων ελεγχος ου βλεπομενων (5746)
PES – ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܦ݁ܝܳܣܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܒ݁ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܗܘܰܝ ܠܗܶܝܢ ܒ݁ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܘܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܙܝܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile