Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:30

New American Standard Version
Hebrews 10:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we know Him who said, "" , I ." And again, "" Lord ."
NA26 – οἴδαμεν (5758) γὰρ τὸν εἰπόντα, (5631) Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω· (5692) καὶ πάλιν, Κρινεῖ (5692) κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ.
WH – οιδαμεν (5758) γαρ τον ειποντα (5631) εμοι εκδικησις εγω ανταποδωσω (5692) και παλιν κρινει (5692) κυριος τον λαον αυτου
PES – ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܝ ܗ݈ܺܝ ܬ݁ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܦ݂ܪܽܘܥ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܕ݁ܰܢܕ݂ܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile