Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:25

New American Standard Version
Hebrews 10:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging {one another;} and all the more as you see the day drawing near.
NA26 – μὴ ἐγκαταλείποντες (5723) τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, (5723) καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε (5719) ἐγγίζουσαν (5723) τὴν ἡμέραν.
WH – μη εγκαταλειποντες (5723) την επισυναγωγην εαυτων καθως εθος τισιν αλλα παρακαλουντες (5723) και τοσουτω μαλλον οσω βλεπετε (5719) εγγιζουσαν (5723) την ημεραν
PES – ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܒ݂ܩܺܝܢ ܟ݁ܢܽܘܫܝܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܥܰܘ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܩܪܶܒ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile