Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:1

New American Standard Version
Hebrews 10:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the Law, since it has {only} a shadow of the good things to come {and} not the very form of things, can never, by the same sacrifices which they offer continually year by year, make perfect those who draw near.
NA26 – Σκιὰν γὰρ ἔχων (5723) νόμος τῶν μελλόντων (5723) ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν (5719) εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται (5736) τοὺς προσερχομένους (5740) τελειῶσαι· (5658)
WH – σκιαν γαρ εχων (5723) ο νομος των μελλοντων (5723) αγαθων ουκ αυτην την εικονα των πραγματων κατ ενιαυτον ταις αυταις θυσιαις ας προσφερουσιν (5719) εις το διηνεκες ουδεποτε [ δυνανται (5736) | δυναται (5736) ] τους προσερχομενους (5740) τελειωσαι (5658)
PES – ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܛܶܠܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܶܝܢ ܕ݁ܨܶܒ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܫܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܒ݂ܚܶܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܕ݁ܢܶܓ݂ܡܪܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile