Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:8

New American Standard Version
Galatians 6:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life.
NA26 – ὅτι σπείρων (5723) εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει (5692) φθοράν, δὲ σπείρων (5723) εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει (5692) ζωὴν αἰώνιον.
WH – οτι ο σπειρων (5723) εις την σαρκα εαυτου εκ της σαρκος θερισει (5692) φθοραν ο δε σπειρων (5723) εις το πνευμα εκ του πνευματος θερισει (5692) ζωην αιωνιον
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܣܰܪ ܙܳܪܰܥ ܡܶܢ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܚܒ݂ܳܠܳܐ ܗ݈ܘ ܚܳܨܶܕ݂ ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚ ܙܳܪܰܥ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܢܶܚܨܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile