Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:6

New American Standard Version
Galatians 6:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches {him.}
NA26 – Κοινωνείτω (5720) δὲ κατηχούμενος (5746) τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι (5723) ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς.
WH – κοινωνειτω (5720) δε ο κατηχουμενος (5746) τον λογον τω κατηχουντι (5723) εν πασιν αγαθοις
PES – ܢܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܡܰܫܡܰܥ ܠܶܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile