Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:15

New American Standard Version
Galatians 6:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For neither is circumcision anything, nor uncircumcision, but a new creation.
NA26 – οὔτε γὰρ περιτομή τί ἐστιν (5748) οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις.
WH – ουτε γαρ περιτομη τι εστιν (5719) ουτε ακροβυστια αλλα καινη κτισις
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܘܠܳܐ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile