Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 5:21

New American Standard Version
Galatians 5:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God.
NA26 – φθόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, προλέγω (5719) ὑμῖν καθὼς προεῖπον (5627) ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες (5723) βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν. (5692)
WH – φθονοι μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτοις α προλεγω (5719) υμιν καθως προειπον (5627) οτι οι τα τοιαυτα πρασσοντες (5723) βασιλειαν θεου ου κληρονομησουσιν (5692)
PES – ܚܣܳܡܳܐ ܩܶܛܠܳܐ ܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܙܡܳܪܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܳܡܶܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܪܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile