Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 5:2

New American Standard Version
Galatians 5:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Behold I, Paul, say to you that if you receive circumcision, Christ will be of no benefit to you.
NA26 – Ἴδε (5657) ἐγὼ Παῦλος λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε (5747) Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. (5692)
WH – ιδε (5628) εγω παυλος λεγω (5719) υμιν οτι εαν περιτεμνησθε (5747) χριστος υμας ουδεν ωφελησει (5692)
PES – ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢ ܬ݁ܶܬ݂ܓ݁ܰܙܪܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܡܰܗܢܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile