Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 5:11

New American Standard Version
Galatians 5:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But I, brethren, if I still preach circumcision, why am I still persecuted? Then the stumbling block of the cross has been abolished.
NA26 – ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, (5719) τί ἔτι διώκομαι; (5743) ἄρα κατήργηται (5769) τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ.
WH – εγω δε αδελφοι ει περιτομην ετι κηρυσσω (5719) τι ετι διωκομαι (5743) αρα κατηργηται (5769) το σκανδαλον του σταυρου
PES – ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ ܐܶܠܽܘ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܪܕ݂ܶܦ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܠܶܗ ܟ݁ܶܫܠܶܗ ܕ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile