Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 5:1,13

New American Standard Version
Galatians 5:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It was for freedom that Christ set us free; therefore keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery.
NA26 – τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν· (5656) στήκετε (5720) οὖν καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε. (5744)
WH – τη ελευθερια ημας χριστος ηλευθερωσεν (5656) στηκετε (5720) ουν και μη παλιν ζυγω δουλειας ενεχεσθε (5744)
PES – ܩܽܘܡܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܪܪܰܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܟ݁ܰܕ݂ܢܽܘܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܒ݁ܢܺܝܪܳܐ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For you were called to freedom, brethren; only {do} not {turn} your freedom into an opportunity for the flesh, but through love serve one another.
NA26 – Ὑμεῖς γὰρ ἐπ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, (5681) ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε (5720) ἀλλήλοις.
WH – υμεις γαρ επ ελευθερια εκληθητε (5681) αδελφοι μονον μη την ελευθεριαν εις αφορμην τη σαρκι αλλα δια της αγαπης δουλευετε (5720) αλληλοις
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܥܶܠܰܬ݂ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile