Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 5:1

New American Standard Version
Galatians 5:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It was for freedom that Christ set us free; therefore keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery.
NA26 – τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν· (5656) στήκετε (5720) οὖν καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε. (5744)
WH – τη ελευθερια ημας χριστος ηλευθερωσεν (5656) στηκετε (5720) ουν και μη παλιν ζυγω δουλειας ενεχεσθε (5744)
PES – ܩܽܘܡܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܪܪܰܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܟ݁ܰܕ݂ܢܽܘܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܒ݁ܢܺܝܪܳܐ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile