Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 4:9

New American Standard Version
Galatians 4:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how is it that you turn back again to the weak and worthless elemental things, to which you desire to be enslaved all over again?
NA26 – νῦν δὲ γνόντες (5631) θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες (5685) ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε (5719) πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν (5721) θέλετε; (5719)
WH – νυν δε γνοντες (5631) θεον μαλλον δε γνωσθεντες (5685) υπο θεου πως επιστρεφετε (5719) παλιν επι τα ασθενη και πτωχα στοιχεια οις παλιν ανωθεν [ δουλευσαι (5658) | δουλευειν (5721) ] θελετε (5719)
PES – ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܣܛܽܘܟ݁ܣܶܐ ܡܰܪܥܶܐ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ ܨܳܒ݂ܶܝܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܳܕ݂ܽܘ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile