Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 3:5

New American Standard Version
Galatians 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So then, does He who provides you with the Spirit and works miracles among you, do it by the works of the Law, or by hearing with faith?
NA26 – οὖν ἐπιχορηγῶν (5723) ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν (5723) δυνάμεις ἐν ὑμῖν ἐξ ἔργων νόμου ἐξ ἀκοῆς πίστεως;
WH – ο ουν επιχορηγων (5723) υμιν το πνευμα και ενεργων (5723) δυναμεις εν υμιν εξ εργων νομου η εξ ακοης πιστεως
PES – ܗܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܚܰܝܠܶܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܶܡܥܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile