Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 3:22

New American Standard Version
Galatians 3:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the Scripture has shut up everyone under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe.
NA26 – ἀλλὰ συνέκλεισεν (5656) γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν ἵνα ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθῇ (5686) τοῖς πιστεύουσιν. (5723)
WH – αλλα συνεκλεισεν (5656) η γραφη τα παντα υπο αμαρτιαν ινα η επαγγελια εκ πιστεως ιησου χριστου δοθη (5686) τοις πιστευουσιν (5723)
PES – ܐܶܠܳܐ ܚܒ݂ܰܫ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile