Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:3

New American Standard Version
Galatians 2:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But not even Titus, who was with me, though he was a Greek, was compelled to be circumcised.
NA26 – ἀλλ οὐδὲ Τίτος σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὤν, (5752) ἠναγκάσθη (5681) περιτμηθῆναι· (5683)
WH – αλλ ουδε τιτος ο συν εμοι ελλην ων (5723) ηναγκασθη (5681) περιτμηθηναι (5683)
PES – ܐܳܦ݂ ܛܺܛܳܘܣ ܕ݁ܥܰܡܝ ܕ݁ܰܐܪܡܳܝܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܶܐܢܶܣ ܕ݁ܢܶܓ݂ܙܽܘܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile