Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:12

New American Standard Version
Galatians 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For prior to the coming of certain men from James, he used to eat with the Gentiles; but when they came, he {began} to withdraw and hold himself aloof, fearing the party of the circumcision.
NA26 – πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν (5629) τινας ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· (5707) ὅτε δὲ ἦλθον, (5627) ὑπέστελλεν (5707) καὶ ἀφώριζεν (5707) ἑαυτόν, φοβούμενος (5740) τοὺς ἐκ περιτομῆς.
WH – προ του γαρ ελθειν (5629) τινας απο ιακωβου μετα των εθνων συνησθιεν (5707) οτε δε ηλθον (5627) υπεστελλεν (5707) και αφωριζεν (5707) εαυτον φοβουμενος (5740) τους εκ περιτομης
PES – ܕ݁ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܥܰܡ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܢܓ݂ܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܰܦ݂ܪܰܫ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile