Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 1:8

New American Standard Version
Galatians 1:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But even if we, or an angel from heaven, should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed!
NA26 – ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ εὐηγγελισάμεθα (5668) ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. (5749)
WH – αλλα και εαν ημεις η αγγελος εξ ουρανου [ ευαγγελισηται (5672) | ευαγγελιζηται (5735) ] [υμιν] παρ ο ευηγγελισαμεθα (5668) υμιν αναθεμα εστω (5720)
PES – ܐܳܦ݂ ܐܶܢ ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܘ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܣܰܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܣܰܒ݁ܰܪܢܳܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile