Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 1:18

New American Standard Version
Galatians 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then three years later I went up to Jerusalem to become acquainted with Cephas, and stayed with him fifteen days.
NA26 – Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον (5627) εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι (5658) Κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα (5656) πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·
WH – επειτα μετα [ τρια ετη | ετη τρια ] ανηλθον (5627) εις ιεροσολυμα ιστορησαι (5658) κηφαν και επεμεινα (5656) προς αυτον ημερας δεκαπεντε
PES – ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝܢ ܐܶܙܶܠ݈ܬ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕ݁ܶܐܚܙܶܐ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܩܰܘܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܚܰܡܶܫܬ݁ܰܥܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile