Lectionary Calendar
Sunday, September 24th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 6:16

New American Standard Version
Ephesians 6:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil {one.}
NA26 – ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες (5631) τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν δυνήσεσθε (5695) πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα (5772) σβέσαι· (5658)
WH – εν πασιν αναλαβοντες (5631) τον θυρεον της πιστεως εν ω δυνησεσθε (5695) παντα τα βελη του πονηρου [τα] πεπυρωμενα (5772) σβεσαι (5658)
PES – ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܒ݂ܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܰܟ݁ܪܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܬ݁ܶܬ݂ܡܨܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܰܕ݂ܥܳܟ݂ܽܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܐܪܰܘܗ݈ܝ ܝܳܩܕ݁ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile