Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:6

New American Standard Version
Ephesians 5:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience.
NA26 – Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω (5720) κενοῖς λόγοις, διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται (5736) ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας.
WH – μηδεις υμας απατατω (5720) κενοις λογοις δια ταυτα γαρ ερχεται (5736) η οργη του θεου επι τους υιους της απειθειας
PES – ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܛܥܶܝܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܶܠܶܐ ܣܪܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܬ݂ܶܐ ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile